PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 36129.04323
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 34725.97359