PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 35272.6756242
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 33902.8629786