PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 34294.1117127
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 32962.3015491