PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 36066.4548783
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 34665.8158539