PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 17721.3998925
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 16950.904245