PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 17229.75807375
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 16480.6381575