PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18245.8178325
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 17452.521405