PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18154.14451875
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 17364.8338875