PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18908.82718875
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 17904.010285