PRODAJNA CENA POLUGA 50 GRAMA
EUR 2138.0312625
OTKUPNA CENA POLUGA 50 GRAMA
EUR 2036.22025