PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 21041.43796125
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 19923.293915